توضیح: چندسالی است که جلساتی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و جمعی از

افراد علاقمند بصورت هفتگی در محضر حضرت استاد امجد برگزار می شود.

این جلسات غالبا با مطالب اخلاقی و عرفانی آغاز و با مباحثه و پرسش و پاسخ ادامه

می یابد.به یاری خداوند این متن که حاوی نکات و مطالب مهمی است، آماده گردید.

 امید است خواندن و فکر کردن درباره دردها و دغدغه های این عالم ربانی

در این روزگار سخت، گامی در جهت یافتن حقایقی باشد که سخت به آن نیاز داریم.

http://www.4shared.com/get/116592493/d4f2f891/__-______-____.html