"استخاره" را نباید با "فال" اشتباه گرفت. بسیار دیده شده که افراد پیشنهاد

می‏کنند که برای ما استخاره کنید آیا در فلان کار موفق خواهیم شد یا نه؟ آیا

فلان حاجت ما روا می‏گردد یا نه؟ آنها استخاره را به پیشگویی از آینده اشتباه

می‏گیرند.

      بعضی افراد در استخاره کردن چنان زیاده‌‏روی می‏کنند که برای هر امر

کوچک و بزرگی به سراغ استخاره می‏روند و عملاً گرفتار یک نوع وسواس

و وابستگی شدید می‏شوند، به گونه‏ای که اقدام به هیچ کاری بدون استخاره

برای آنها میسّر نیست. این امر سبب می‏شود که استقلال فکر و اندیشه‏ی آنها

تضعیف گردد و قدرت انتخاب و اعتماد به نفس را از دست بدهند و عقل و خرد را

که یک نعمت بزرگ الهی است و چراغ فروزان پروردگار در درون جان انسان است

مورد بی‏توجّهی قراردهند.

این کتاب یک بخش از کتاب شریف "مفاتیح نوین" است.

http://www.4shared.com/file/98142592/d0887259/___.html    format: pdf size:715KB