پروردگارا! فرموده‎ای که:
  
مرا بخوانید تا به شما پاسخ گویم؛ آنان که از عبادت من استکبار و استنکاف آورند دیر یا زود راه به جهنم خواهد گرفت.

   پروردگار من! دعای ما را عبادت شمرده‎ای و ترک دعا را گردنکشی نامیده‎ای و تهدید کرده‎ای که گردنکشان جز به سوی دوزخ راه نخواهند داشت. تو را به نعمتهای تو یاد آورند و در برابر فضل و کرم تو سپاس گزارند و به فرمان تو دست دعا به درگاه تو بر آورند، و از بخشش بی‎منتهای تو عطای افزون طلبند و نجات خویش در این خواهشها و تمنیات جویند. اگر بنده‎ای بنده‎ی دیگر را بدین ترتیب راه همی‏نمود بنده‏ای خجسته و ستوده بود، و سزاوار است که در ستایش تو وسعت فرهنگ بر ما تنگی گرفته و لغت‎های بیشمار برای ما پایان یافته و ما را با همه‎ی الفاظ و معانی حیران و خموش گذاشته است.

http://www.4shared.com/account/file/40902348/3047e6a3/______1.html    file format:pdf    size:904KB